МЕНИ
ЗАТВОРИ

РАЗВОЈНИ ПЛАН

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2020/2021 - 2024/2025. ГОДИНЕ
УВОД
Школско развојно планирање је континуиран процес заснован на константном истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и проналажењу начина да се те потребе задовоље. Представља основ за остваривање жељених промена у свим сегментима образовања. На тај начин подстичу се и бољи међуљудски односи, јача тимски рад, оспособљава за евалуацију и самоевалуацију и обезбеђује квалитетнија комуникација чланова колектива.
Школски развојни план је документ који произилази из процеса развојног планирања и доноси се за период од три до пет година, са јасно дефинисаним циљевима, улогама и одговорностима. Оваквим планом обједињују се идеје свих и обавезују се сви учесници на заједничку акцију ка дефинисаним циљевима, па се на тај начин усмерава укупан развој школе.
Током 2020. године, формиран је нови Тим за развојно планирање. Њега чине представници школе:
 • Александра Николић (руководилац)
 • Марина Вујановић
 • Весна Марјановић
 • Милица Милосављевић
 • Мирјана Бабић Јосифов
 • Марија Лазић, психолог
 • представник Савета родитеља Душан Јанчевић
 • представник локалне самоуправе Милош Пантелић
 • представник Ученичког парламента Димитрије Милошевић
 • представник Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију проф. др Фадиљ Еминовић.
На основу праћења и анализе претходног плана и анализе снага и слабости наше школе, настао је овај Школски развојни план за период од пет година, односно од школске 2020/2021. године до школске 2024/2025. године.
1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Основни подаци о школи
Основна школа „Миодраг Матић“ налази се на општини Вождовац, у улици Браће Јерковић број 5, у просторијама Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију.
Школа има издвојено одељење које се налази у просторијама Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, у улици Звечанска бр. 7., Београд, где је формирано једно одељење ученика у коме наставу изводи дефектолог – наставник разредне наставе, као и један наставник корепетиције.
У оквиру Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију наставник корепетиције рад обавља са ученицима након школе, као и логопед који логопедским третманима обухвата ученике након завршетка наставе. Оба дефектолога имају издвојене, засебне просторије опремљене рачунаром и рад обављају у послеподневној смени.
Традиција школе
Основна школа „Миодраг Матић“ основана је 1972. године и звала се „Специјална основна школа за децу и омладину са церебралном парализом“. Овај назив школа је носила до 1987. године када је добила име великог професора и дефектолога Миодрага Матића. Број ученика се тада, од 1972 до 1991. године, кретао од 101 до 175, с обзиром на то да је школа, била и остала, једина школа за децу са церебралном парализом. Распадом бивше Југославије тај број се смањио, а данас образовно-васпитним програмом обухваћена су београдска деца, деца из унутрашњости која се налазе на медицинској рехабилитацији у оквиру Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, и деца која су штићеници Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.
2. АНАЛИЗА СТАЊА
Ресурси школе
Људски ресурси школе
У ОШ „Миодраг Матић“ запослено је 13 дефектолога, наставника разредне наставе са високом стручном спремом стеченом на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефектолошком факултету), затим 4 наставника предметне наставе (наставник верске наставе, наставник руског језика и 2 наставника енглеског језика) и један наставник Информатике и рачунарства који део фонда часова обавља и на радном месту корепетитора, затим, 1 наставник психомоторних вежби, два васпитача корепетитора, три логопеда и један психолог. Највећи број запослених има високу стручну спрему (VII степен), а директор и један запослен имају одбрањен докторат и звање доктора наука. Као помоћ у рализацији наставе и задовољења свих потреба ученика, школа има и медицинске раднике, као и лица за пренос и негу.
КАДРОВСКА СТРУКТУРА ШКОЛЕ
ИЗВРШИЛАЦ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1. Директор 1
2. Психолог 1
3. Логопед 3
4. Наставник разредне наставе 13
5. Наставник предметне наставе 4
6. Наставник за психомоторне вежбе 1
7. Корепетитор 2
8. Секретар школе 1
9. Рачунополагач 1
10. Медицински радници 4
11. Помоћно техничко особље 2
УКУПНО 33

Материјално технички ресурси школе
ОШ "Миодраг Матић"
Величина школског простора 511 м2
Врста просторија БРОЈ
Просторија директора 1
Просторија секретар 1
Просторија за наставнике – зборница, просторија за наставника психомоторних вежби, библиотека 1
Просторија стручне службе - психолог 1
Просторија рачунополагача 1
Просторија помоћног особља 1
Логопедски кабинет 1
Учионице 9
Санитарне просторије 2

Школа има издвојено одељење које се налази у просторијама Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, у улици Звечанска бр. 7., Београд, и у оквиру Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, у улици Сокобањска 17а.
Место издвојеног одељења Наставни кадар
Завод за заштиту одојчади, деце и омладине (Звечанска број 7) Наставник разредне наставе
Корепетитор
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (Сокобањска број 17а) Логопед
Корепетитор

У претходних пет година реализовано је следеће:
 • Обновљена је столарија у свим просторијама школе (прозори);
 • Школске просторије су окречене;
 • Урађен је ламинат у свим просторијама у којима се обавља образовно-васпитни рад;
 • Добијени су нови ормари;
 • Направљене су нове наставне катедре;
 • Клупе и столице за ученике су обновљене;
 • Уведен је интернет у све учионице;
 • Набављени су сензорни елементи за све учионице;
 • Све просторије су опремљене клима уређајима;
 • Све просторије су опремљене рачунарима;
 • Школа је опремљена савременом асистивном технологијом.
Дунав осигурање донирало нам је новчана средства којима је замењена столарија у школи, а у сарадњи хуманитарне организације „Буди хуман“ и директора школе, реновирана је унутрашњост школе.
Наставна, техничка и друга средства и опрема
Све учионице, као и просторије у којима се обавља индивидуални рад са ученицима (логопедски кабинет и просторија за рад психолога) опремљене су посебно конструисаним клупама и столовима, које су прилагођене моторичким способностима ученика са церебралном парализом и вишеструким сметњама у развоју, уз могућност додатног прилагођавања сваком детету. Такође, све просторије су опремљене струњачама и lazy bag-овима, а са циљем одмора и релаксације ученика, у складу са њиховим потребама и могућностима.
Учешћем у пројекту НИС компаније (укључНИСе) наша школа је постала савремена установа, опремљена савременом асистивном технологијом и сензорним елементима који, не само да доприносе стимулацији психомоторног развоја ученика, већ и релаксацији и припреми за учење и реализовање школских активности. Затим, сарадњом са Градским секретаријатом за образовање, школа је добила донацију два интерактивна стола који се налазе у просторијама за рад логопеда и реедукатора психомоторике, као и донацију Градског секретаријата за културу који су нам донирали два рачунара, један лаптоп рачунар и један all in one рачунар. Сви наставници су добили таблет којим је олакшано попуњавање електронског дневника, као и рад са ученицима.
Библиотека поседује књижни фонд (преко 1000) стручне литературе и лектире, књиге и часописе за децу, као и едукативне дискове.
Опремљеност школе
Назив опреме Количина (ком.)
Таблет 13
Рачунари (десктоп и лаптоп) 19
Камера 1
Фотоапарат 1
Интерактивни сто 1
Телевизор 2
Клима уређаји 15
Сензорни базенски комплекс 1
Ултравиолетни бокс 1
Светлећи колор прамен 5
Lazy bag са аудио стимулацијом 3
Арома дифузер са сетом арома бочица 2
ЦВЕТ 1 3
Светлосни подест – платформа са струњачама и два велика огледала 1
БЕСТ 1 3
Вибрациони масажер ручни 1
Вибрационо-масажни јастук за врат 3
Вибрационо-масажни јастук за стопала 2
Вибрационо-масажни јастук универзални 3
Вибрационо-масажна савитљива цев - змија 8
Вибрационо-масажна простирка 2
Лучна – савијена платформа за точкове инвалидних колица 1
Балансни диск са рукохватима 1
Хармоника 1
Штампач 7
Скенер 3
Фотокопир апарат 2
Kinderboard us тастатура са увећаним тастерима 2
Optima joystick 2
Go talk 4+ комуникационо помагало 2
Jelly bean twist тастери 8
Big red twist тастери 3
Hitch computer switch interface 2

Ресурси средине
Образовне, спортске, здравствене установе и установе социјалне заштите
Школа има добру сарадњу са следећим школама, установама и удружењима у области образовања, културе, здравствене и социјалне заштите:
 • Центром за заштиту одојчади, деце и омладине;
 • Савезом за церебралну и дечију парализу Србије;
 • Савезом за церебралну и дечију парализу Београда;
 • Центрима за социјални рад у Србији (старатељима по службеној дужности ученика који су штићеници Центра за заштиту одојчади, деце и омладине);
 • Интерресорним комисијама на територији града Београда;
 • Специјалном болницом за церебралну парализу и развојну неурологију;
 • Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију;
 • Богословским факултетом;
 • Донорима пакетића и подршка наших догађаја у школи (Coca Cola, Idea, сокови На екса, Медела, цвећара Казабланка, пекаре и посластичарнице...);
 • Позориште „Патуљци“;
 • Архитектонско-техничком школом;
 • Техничком школом ГСП;
 • Играоницом Dreamland, тржним центром Стадион;
 • ОШ „Милан Ђ. Милићевић“;
 • СОСИБ-ом (Спортско удружење особа са инвалидитетом);
 • ABC outlet центром;
 • Креативним центром;
 • Часописом „Малац радозналац“;
 • ОШ „Бранислав Нушић“, итд.
Финансијска средства
Поред предвиђених средстава Градског секретаријата за образовање и повременог финансирања од стране Градске општине Вождовац, школа се финансира и путем донација, за чијим обезбеђивањем се улажу велики напори од стране руководства школе и запослених.
3. МИСИЈА И ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ
МИСИЈА
Наша школа тежи да одржи углед и традицију једине школе за децу са церебралном парализом у Републици Србији. Самим тим, МИСИЈА наше школе јесте пружање подршке деци, њиховим породицама и институцијама на које је ова популација упућена, као и подстицање личног развоја ученика и наставника, неговање међусобног разумевања и уважавања.
ВИЗИЈА
ВИЗИЈА школе усмерена је ка континуираној едукацији деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом, обезбеђивање знања и искуства за што самосталнији живот и рад, а самим тим и интеграцију у ширу друштвену заједницу.
 • Желимо да будемо школа која константно унапређује наставни процес, развија способности и интересовања ученика.
 • Желимо да постанемо модернија школа у којој ће ученици, наставници, родитељи и представници локалне заједнице у топлој атмосфери међусобне сарадње бити активни учесници васпитно-образовног процеса.
 • Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу.
SWOT АНАЛИЗА
Школски развојни план донет је на основу извештаја о обављеном екстерном вредновању школе, као и на основу разговора наставника, стручних сарадника, родитеља, чланова органа управљања, осталих радника школе, као и анализом чек листа и увидом у школску документацију. Утврђене су предности и слабости из којих смо сагледали потребе, приоритете, мисију и визију школе. Сваке школске године сагледаваћемо потребе и приоритете и у складу са тим организовати образовно-васпитни рад како бисмо на најквалитетнији начин остварили планиране активности у Школском развојном плану.
Снаге наше школе
Школа има традицију дугу 48 годину и представаља важан део живота наших ученика и њихових родитеља. Због специфичних потреба наших ученика, као и специфичног породичног окружења ова деца налазе велику подршку у наставницима школе. Развој школе праћен је добром организацијом и квалитетом наставе, уз неговање свих традиционалних вредности које ова школа има, али и праћењем савремених токова у настави.
Подршка ученицима се одвија поштујући законе и права ученика, уз израду индивидуалног образовног плана са измењеним садржајем. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Настава у школи је добро организована, уз могућност коришћења савремене асистивне технологије. Ученицима се у скаду са њиховим индивидуалним способностима пружају квалитетна знања, вештине и навике. Уз велико ангажовање ученика и наставника, ученици се оспособљавају за што самосталнији живот и рад.
Осим редовне наставе, богате су и ваннаставне активности. Ученици учествују у раду великог броја секција (рачунарска, еколошка, ликовна, музичка, драмско-рецитаторска, саобраћајна секција). Школа посећује градска такмичења где ученици једним делом задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе и навике. Редовно се организују едукативно-креативне радионице. Ученици заједно са својим наставницима уређују школски простор. Због потреба нтензивнијег рада, организован је и индивидуално корективни рад који подразумева вежбе психомоторике, као и корепетиција која се односи на додатну помоћ у учењу и раду са ученицима. Стручни тим врши индивидуално праћење ученика и процену потреба за прилагођавање наставних и ваннаставних активности специфичним потребама, способностима и могућностима ученика.
Можемо истаћи успешну сарадњу са родитељима. Савет родитеља има значајну улогу у развоју школе. Седнице Савета родитеља се редовно одржавају, и овај орган учествује у доношењу свих одлука значајних за несметано функционисање школе и обављање образовно-васпитног рада. Родитељи су активни учесници у евалуацији и изради Развојног плана школе, а попуњавајући одређене упитнике и на основу интервјуа, наставном особљу дају неопходне повратне информације.
С обзиром на то да је рад у школи усмерен ка континуираној едукацији и рехабилитацији деце са церебралном парализом и вишеструким сметњама у моторичком, интелектуалном, сензорном развоју и вербалној комуникацији, наставни кадар чине дефектолози - соматопеди који су образовани за рад са децом са сметњама у развоју, као и један дефектолог олигофренолог. Додатну подршку ученицима пружају и стручни сарадници логопеди и психолог. Запослени у школи имају велико искуство у тимском раду, као и прилагођавању и индивидуализовању наставе према специфичним потребама и могућностима ученика. Сви ученици су кроз индивидуални и/или групни облик рада покривени логопедским третманом. Реедукатор психомоторике својим индивидуалним третманом обухвата велики број деце, док се за један број ученика пружа стручно-инструктиван рад у сарадњи са разредним старешинама и родитељима.
За ученике наше школе организовани су многобројни излети (посете музејима, библиотеци, Ботаничкој башти, позоришту, црквама и манастарима, играоници, тржним центрима...), а све са циљем обогаћивања друштвено-социјалног живота наших ученика. За ученике се организује и екскурзија у организацији наставнице верске наставе, а наши ученици су већ годинама гости манастира Студеница, где имају обезбеђен превоз, смештај и исхрану.
Усвојен је Правнилник стручног усавршавања у оквиру установе, наставници креирају своје планове стручног усавршавања, стручно се усавршавају на основу активности које се реализују у оквиру установе, и похађају семинаре акредитоване од стране Завода за унапређивање васпитања и образовања.
Школа је опремљена наставним средствима и асистивном технологијом која је на располагању наставницима и ученицима. Сваке године улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира. Свака учионица је опремљена савременом асистивном технологијом, односно сензорним елементима и рачунарима који су прилагођени на тај начин да их могу користити и наши ученици (специјализовани touch screen монитори, тастери, џоистици...). Струњаче и lazy bag-ови, посебно конструисане клупе и столице, прилагођене нашим ученицима омогућавају квалитетније обављање образовно-васпитног процеса. Како свака учионица има другачију организацију сензорних елемената, допринело је стварању малог кутка за сваког ученика, чиме се доприноси ефикаснија стимулација њиховог сензорног, сазнајног, моторичког развоја и тиме омогућава не само стимулација психомоторног развоја, већ и релаксација и припрема за учење и реализовање школских активности. Сви наставници су добили таблет којим је олакшано попуњавање електронског дневника, као и рад са ученицима. Школа има и два интерактивна стола који се налазе у просторијама за рад логопеда и реедукатора психомоторике.
Дефектолози наше школе су стални чланови Интерресорних комисија на територији града Београда. Својим компетенцијама у области рада са децом са церебралном парализом и вишеструким сметњама у развоју, доприносе бољем сагледавању проблема ове групе деце и адекватнијeм излажењy у сусрет њиховим потребама, као и побољшању квалитета живота.
Иако школа нема фискултурну салу, по један час недељног фонда часова физичког (физичког и здравственог) васпитања реализује се у спортској сали Специјалне болнице за церебралну парализу. Ученици имају могућност играња спортских игара, вежбања на струњачама, вежбања на разним справама.
Безбедност ученика је на високом нивоу. Школа има медицинске техничаре и лица за негу и пренос ученика који се брину о деци све време док су у школи, а прате их и у школском комбију док долазе и одлазе из школе. Сви ученици су осигурани преко осигуравајућег друштва UNIQA.
Школа има израђен школски сајт и facebook страницу на коме се приказују активности које се реализују у школи и изван школе. Овакви видови медијске промоције школе доприносе да се и шира јавност ближе упозна са радом наше школе, али и да се родитeљи наших будућих ученика увере да је наша школа право место за спровођење образовно-васпитног рада са њиховом децом.
Школа је реновирана. Замењена је столарија (прозори), окречене су све просторије, замењен је под и урађен ламинат. Затим, направљени су нови ормари, а дотрајале клупе и столице су замењене. Израђене су и нове катедре за наставнике. Учионице су постале прави кутак за сваког ученика са церебралном парализом и вишеструким сметњама у развоју, излажећи у сусрет њиховим потребама и снагама.
Нашу школу похађају ученици са територије града Београда, уз обезбеђен превоз од куће до школе, затим, ученици који се налазе на рехабилитацији у оквиру Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, као и ученици који се налазе у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине. Возило, које поред превоза ученика до школе и назад кућама, користи се и за превоз деце која учествују на такмичењима и смотрама специјалних школа Београда, као и за излет ученика школе. Локална самоуправа финансира ангажовање комбија, као и гориво.
Са ученицима нижих разреда, односно ученицима од првог до четвртог разреда, након наставе, а у трајању од једног школског часа спроводи се сензорна интеграција, а са циљем додатне стимулације и релаксације ученика млађег узраста. На тај начин се додатно опуштају, навикавају на школске обавезе, и припремају за реализовање школског програма.
Jедна смо од првих школа за ученике са сметњама у развоју у Србији која је приступила систему есДневника, а од претходне школске године приступ електронском дневнику имају сви наставници и стручни сарадници.
За све ученике обезбеђена је ужина. Свакодневна исхрана ученика базирана је на њиховим потребама и могућностима исхране, па се поред чврсте хране, за ученике обезбеђују и пасирани оброци који су намењени ученицима који имају тешкоће гутања чврстих комада хране. Разноврсна и здрава исхрана доприноси бољем здравственом стању наших ученика, због чега се томе посвећује посебна пажња.
Слабости наше школе
Непостојање продуженог боравка. 2014. године подношен је захтев за отварање једне хетерогене групе продуженог боравка за ученике од првог до осмог разреда, за школску 2014/2015. годину у ОШ „Миодраг Матић“. Као главни разлог одбијања отварања продуженог боравка наводи се непостојање кухиње и места за обедовање ученика, као и постојање продуженог боравка у оквиру Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију. Овај недостатак је и даље присутан, због чега ће се активности свих запослених у школи усмерити ка отварању продуженог боравка за ученике наше школе. Како је за ученике наше школе већ неколико година обезбеђена ужина током великог одмора и постоје слободне просторије у послеподневној смени у којима би ученици могли да обедују, а да су у продуженом боравку Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију ангажовани само медицински техничари и обухваћени су само корисници болнице, намеће се велика потреба за постојањем продуженог боравка у просторијама школе, где би у раду са децом био ангажован дефектолог соматопед и медицински техничар. На тај начин би се омогућило да се изађе у сусрет родитељима који су у радном односу, али би се омогућила и додатна стимулација психомоторног развоја наших ученика. Рад дефектолога соматопеда био би усмерен не само на помоћ у савладавању наставног градива, већ и на стимулацију целокупног развоја ученика.
У области угледа и промоције школе. На основу праћења рада организације школе и разговора са родитељима, као слабост се показала недовољна промоција школе, па родитељи и јавност нису информисани где се наша школа налази и какву популацију ученика обухвата. У претходних неколико година решан је проблем саобраћајне сигнализације у близини школе, па сада постоји саобраћајни знак обавештења у близини школе.
Стручно усавршавање наставника изван установе. Наставници и стручни сарадници и даље нису довољно мотивисани за писање пројеката и за излагање свог рада на научно-стручним скуповима и конференцијама, не само кроз активно учешће, већ ни кроз пасивно учешће.
И поред вишегодишњег искуства у раду са ученицима са церебралном парализом, наша школа нема семинар стручног усавршавања акредитованог од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, како би се знања и искуства о раду са овом групацијом ученика, поделила са стручњацима других профила и осталим актерима образовно-васпитног рада. Како су савремени токови образовања оријентисани и ка инклузивном образовању ученика са сметњама у развоју, намеће се потреба стручног усавршавања наставника разредне и предметне наставе који свој рад обављају у редовним школама, па би оваква врста семинара могла да има широку употребу и покривати различите образовне профиле.
У области документације школе. Постојећа школска документација није усклађена са Школским развојним планом. Годишњи план школе, као и планове свих тимова треба ускладити са Школским развојним планом. Потребно је дефинисати процедуру за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и социјалних потреба ученика; направити паное, едукативне постере и евиденције о акцијама «здравих стилова живота»; изради социјалног програма школе...
Замена класичних табли интерактивним таблама или all in one рачунарима. Због психомоторног стања ученика, намеће се потреба замене старих и дотрајалих школских табли, новим, интерактивним таблама или all in one рачунарима. Како највећи број ученика наше школе, због моторичких, интелектуалних и сензорних оштећења, нису у могућности да пишу, наставни процес треба усмерити ка употреби савремених асистивних средстава и помагала који ће у потпуности изађи у сусрет потребама и могућностима ученика.
Замена дотрајалих врата учионица. Током претходних година школа је реновирана, једино новчана средства нису обезбеђена за замену улазних врата сваке учионице.
Реновирање тоалета. Тоалети за ученике и тоалет за запослене нису реновирани, дотрајали су и потребно је урадити њихову реконструкцију.
Опремање учионица сензорним панелима, Монтесори материјалима и дидактичким материјалима. Како наши ученици, услед примарног оштећења, веома често имају сензорне дефиците, рад треба оплеменити сензорним материјалима, панелима и Монтесори материјалима. Неопходна је набавка нових дидактичких материјала и средстава.
Не постоји тимски рад код већине запослених. И поред постојања тимова који имају свој делукруг рада и одговорности, велики број колега међусобно не сарађује.
Могућности наше школе
 • Стручна оспособљеност наставног кадра;
 • Опремљеност школе асистивним и наставним средствима;
 • Добро разрађени оперативни планови наставника;
 • Добра сарадња са родитељима и старатељима ученика;
 • Учешће дефектолога у раду Интерресорних комисија града Београда;
 • Континуирано стручно усавршавање унутар установе.

Наше препреке
 • Непостојање тимског рада у школи;
 • Отпор према променама и унапређивању професионалног развоја у школи;
 • Преобимна педагошка документација и администрација;
 • Недостатак адекватне документације у школи;
 • Недостатак адекватног простора.
4. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ВРЕДНОВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА
Развојни циљеви које треба остварити у периоду од пет година, почев од школске 2020/2021. до 2024/2025. године, биће реализовани кроз постављене развојне циљеве и задатке. Како би се током наведеног периода континуирано радило на побољшању рада школе, потребно је реализовање дефинисаних циљева и задатака из следећих области, и то:
 • Област ЕТОС;
 • Област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА;
 • Област РЕСУРСИ;
 • Област РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА;
 • Област НАСТАВА И УЧЕЊЕ.
ОБЛАСТИ ПОТРЕБЕ
ЕТОС •Медијска промоција школе
•Укључивање родитеља у живот и рад школе
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА •Подршка личном и социјалном развоју ученика
•Продужени боравак
РЕСУРСИ •Створити безбедан простор, функционалну опрему и хигијенске услове за рад
•Стручно усавршавање запослених
РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА •Усклађивање школске документције
НАСТАВА И УЧЕЊЕНАСТАВА И УЧЕЊЕ •Повећање квалитета наставе

Област ЕТОС
Област ЕТОС представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка позитивном утицају на квалитет климе и односа у школи и у окружењу, на подстицању заједништва, сарадње, осећаја припадности школи и окружењу, једнакости, правичности, партнерству...
У свакој школи потребно је да се негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање, као и да се подстиче на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу и бригу о другима. Међусобни односи морају бити без предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести, националне и полне припадности. Школа треба да буде центар културних и спортских активности у локалној заједници, уз адекватну медијску промоцију школе, као и сарадњу са институцијама, како у локалној заједници, тако и са институцијама на територији града Београда.
Област „Етос“ јесте била једна од кључних области и током планирања и реализовања Школског развојног плана и током претходног циклуса. Активности су биле усмерене на медијску промоцију школе, подстицање позитивне климе у колективу, побољшање међуљудских односа, као и кроз партнерство са родитељима и локалном заједницом. Из постојећих извештаја уочава се да је школа активно учествовала у многим медијским манифестацијама које су допринеле бољој медијској видљивости наше школе.
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање квалитета рада школе, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области ЕТОС. Дати су у табели која следи.
Развојни циљеви које треба остварити у периоду од пет година, почев од школске 2020/2021. до 2024/2025. године, биће реализовани кроз постављене развојне циљеве и задатке. Како би се током наведеног периода континуирано радило на побољшању рада школе, потребно је реализовање дефинисаних циљева и задатака из следећих области, и то:
 • Област ЕТОС;
 • Област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА;
 • Област РЕСУРСИ;
 • Област РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА;
 • Област НАСТАВА И УЧЕЊЕ.
Циљ 1: Медијска промоција школе
Задатак 1.1. Редизајн школског логоа
Активности Носиоци активности Време реализације
Израда идејног решења новог логоа школе Тим за маркетинг школе Школска 2020/2021. година
Презентовање логоа колективу школе
Критеријум успеха: Израђен је нови лого школе
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Инструмент: Нови лого школе
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 1.2. Уређење сајта школе и вођење facebook странице школе
Активности Носиоци активности Време реализације
Израда портфолиа сваког наставника Тим за маркетинг школе (администратор школског сајта) Школска 2020/2021. година
Израда интерног дела сајта за наставника
Израда упутстава за есДневник:
Померање предмета на листи;
Унос писмених провера;
Лакши преглед унетих часова;
Регулисање изостанака;
Провера додељених предмета;
Унос часова за мешовите групе;
Унос уџбеника;
Распоред часова;
Планирани фонд часова;
Класификациони период.
Постављање интерног дела сајта под лозинку Школска 2020/2021. година
Прилагођавање изгледа и садржаја сајта у складу са мишљењем Наставничког већа Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Одржавање сајта школе
Прилагођавање изгледа и садржаја facebook странице школе у складу са мишљењем Наставничког већа
Одржавање facebook-a школе
Критеријум успеха: Сајт школе и facebook страница школе опремљене новим садржајима и фотографијама
Инструмент: Извештаји Тима за маркетинг школе; садржај сајта и садржај facebook странице
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.3. Израда постера, диплома, захвалница, визиткарти, фасцикли
Активности Носиоци активности Време реализације
Идејно решење Тим за маркетинг школе, Тим за упис првака Школска 2020/2021. година
Израда материјала Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Критеријум успеха: Израђени постери, дипломе, захвалнице, визиткарте, фасцикле
Инструмент: Материјали, извештај тима за маркетинг школе
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 1.4. Обнављање уговора о сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију
Активности Носиоци активности Време реализације
Обнављање протокола о сарадњи Директор, Тим за маркетинг школе, сарадници са ФАСПЕР-ом Школска 2020/2021. година
Прављење плана реализовања вежби студената ФАСПЕР-а Директор, сарадници са ФАСПЕР-ом Школска 2020/2021. година
Учешће дефектолога школе на семинарима, скуповима и трибинама које реализује ФАСПЕР Наставно особље Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Реализовање часова наставе са студентима факултета
Критеријум успеха: Учешће дефектолога школа на семинарима, скуповима и трибинама које реализује факултет. Студенти реализују наставу са ученицима наше школе.
Инструмент: Сертификат стручног усавршавања; припреме са часова
Носиоци вредновања: Директор, Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.5. Сарадња са медијским кућама
Активности Носиоци активности Време реализације
Успостављање сарадње са медијским кућама (радио, телевизија) Директор,Тим за маркетинг школе Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Гостовање представника школе у радијским и телевизијским емисијама
Критеријум успеха: Појављивање школе у медијима
Инструмент: Телевизијске и радијске емисије
Носиоци вредновања: Директор, Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.6. Успостављање сарадње са предшколским установама, домовима здравља и основним школама на територији града Београда
Активности Носиоци активности Време реализације
Остваривање контакта Тим за маркетинг школе, Тим за упис првака, Директор Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Дељење промотивног материјала везаног за упис ђака првака
Дељење промотивног материјала и упознавање основних школа са могућностима пружања подршке наших дефектолога Тим за маркетинг школе, Тим за инклузивно образовање, Директор
Критеријум успеха: Остварена сарадња са домовима здравља и предшколским установама и основним школама у Београду
Инструмент: Подељен материјал, извештај Тима за маркетинг
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 1.7. Успостављање сарадње са спортским, хуманитарним и културним удружењима
Активности Носиоци активности Време реализације
Остваривање контакта Тим за маркетинг школе, Наставно особље, Директор Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Учешће ученика у разним спортским и културним дешавањима
Критеријум успеха: Остварена сарадња са удружењима
Инструмент: Фотографије, летопис
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
Циљ 2: Укључивање родитеља у живот и рад школе
Задатак 2.1. Организовање радионица за родитеље
Активности Носиоци активности Време реализације
Креирање плана реализације радионица са родитељима Наставно особље Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Осмомартовска прослава са мамама ученика наше школе
Критеријум успеха: Одржавање по једне радионице током полугодишта у којој ће учешће имати и родитељи. Организовање осмомартовске прославе за маме ученика
Инструмент: Извештај радионица, летопис
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године

Област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка повећању квалитета бриге о ученицима, подршци њиховог учења, социјалном и личном развоју, професионалној оријентацији.
Постигнућа и успех ученика морају да се прате и анализирају и сходно томе да се планирају активности које ће помоћи свим ученицима. За сваког ученика, а у складу са индивидуалним снагама, потребама и могућностима, потребно је израђивати индивидуални образовни план. Ученике је потребно укључивати у активностима које се организују како у локалној заједници, тако и на територији града Београда.
Према извршеном стручно-педагошком надзору који је обављен 2019. године, долази се до закључка да се образовање одвија кроз примену ИОП-2 за све ученика, али да не постоји Мишљење интерресорне комисије за све ученике. Корективни рад је адекватно организован у оквиру психомоторних вежби, кроз програм реедукатора психомоторике. Ученици имају подршку и корепетитора. Сензорна стимулација се реализује у оквиру сваког одељења и свака учионица је опремљена одређеном асистивном технологијом, што је за велику похвалу. Како су неке од замерки биле да нису сви ученици школе укључени у рад логопеда, као и да нису сви ученици укључени у рад секција, то је током школске 2019/2020. године дефинисано тако да сви ученици имају групни и/или индивидуални рад са логопедом и укључени су у рад секција. Као похвала наводи се да школа сарађује са релевантним институцијама у циљу пружања подршке ученицима, а да је добра сарадња резултирала и реализацијом одређених акција као што су излети, учешће ученика на смотрама и манифестацијама, учешће на такмичењима.
На основу мишљења родитеља, потребно је унапредити просторне могућности школе, прављењем сензорне собе и фискултурне сале. Од школске 2019/2020. године сви ученици користе фискултурну салу Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију.
У области израде и примене индивидуалног образовног плана за сваког ученика се врши израда ИОП-а 2, а у његовој изради, примени и евалуацији учествују сви актери који рад обављају са ученицима. Индивидуални образовни планови су потписани од стране родитеља/старатеља, и од школске 2019/2020. године остварује се добра сарадња са законским старатељима ученика који су штићеници Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, као и надлежним Центрима за социјални рад. За највећи број ученика постоји Мишљење интерресорне комисије, или је у току процес прибављања истих.
Анализа документације и резултата процене Тима за самовредновање квалитета рада школе, коју су урадили наставници показала је да постоји Правилник о безбедности ученика као основни документ школе за бригу о ученицима. Поред тога, одређена је процедура за заштиту и безбедност ученика и реагује се у складу са њом, процедура за приговоре ученика и родитеља, процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/насилништва, верске и расне нетрпељивости, употребе дроге и сл., остварена је сарадња школе са установама бриге о деци, контакти са ученицима и родитељима о чему постоје и евиденције. Уведен је систем који обезбеђује доступност информација које се тичу добробити ученика и остварује се сарадња са родитељима.
На основу анализе документације и добијених процена од стране наставника недостаје: процедура за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте. Иако наставници промовишу „здраве стилове живота“ недостају панои, едукативни постери и евиденција о планираним и реализованим акцијама. Према мишљењу већине наставника, школа не организује систематске прегледе ученика због чега ни нема евиденције о сарадњи са установама здравствене заштите. Не постоји евиденција акције које је школа организовала ради помоћи ученицима слабијег материјалног стања. У школској документацији не постоји социјални програм.
У оквиру подручја вредновања „БРИГА О УЧЕНИЦИМА“, а на основу анализе документације и мишљења запослених може се рећи да постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе, због чега тим процењује да ова област задовољава критеријуме за ниво остварености 3.
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање квалитета рада школе, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. Дати су у табели која следи.
Циљ 1: Подршка личном и социјалном развоју ученика
Задатак 1.1. Организовање излета, посета, екскурзија за ученике
Активности Носиоци активности Време реализације
Израда плана реализације излета, посета, екскурзије Тим за маркетинг, Руководиоци ваннаставних активности, Разредне старешине Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Обезбеђење сагласности родитеља
Реализовање излета, посета, екскурзије
Критеријум успеха: Ученици одлазе на излете
Инструмент: Летопис, извештаји Тима за посете, излете, екскурзије
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 1.2. Организовање позоришних представа
Активности Носиоци активности Време реализације
Прављење плана реализовања позоришних представа Тим за маркетинг школе, Наставно особље, Директор Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Остваривање сарадње са позориштима града Београда
Критеријум успеха: Одржавање позоришних представа у школи
Инструмент: Летопис, Тим за маркетинг школе
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 1.3. Организовање културних, спортских и других манифестација и облика дружења са ученицима основних школа на територији града Београда
Активности Носиоци активности Време реализације
Организовање посете ученика редовне школе са општине Вождовац, као и других општина града Београда – инклузивна дружења Директор, наставници и стручни сарадници Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Учешће на манифестацијама града Београда (Витезово пролеће, спортски дани деце са церебралном парализом на Ади, спортске манифестације СОСИБ-а, смотра Вољеном граду...)
Организовање посете ученика осмог разреда Средњој занатској школи ради професионалне оријентације Тим за професионалну оријентацију
Критеријум успеха: Учешће ученика наше школе у манифестацијама које организују школе на општини Вождовац и манифестацијама града Београда; инклузивна дружења
Инструмент: Летопис, извештај Тима за професионалну оријентацију и Тима за маркетинг школе
Носиоци вредновања: Директор, Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.4. Прибављање Мишљења интерресорне комисије за све ученике школе
Активности Носиоци активности Време реализације
Преглед документације и прављење списка ученика који немају Мишљење интерресорне комисије Директор, Тим за инклузивно образовање Школска 2020/2021. година
Подношење захтева Интерресорној комисији
Критеријум успеха: Сви ученици имају Мишљење интерресорне комисије
Инструмент: Мишљење интерресорне комисије
Носиоци вредновања: Директор, Тим за инклузивно образовање
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.5. Дефинисање документације као вид подршке личном и социјалном развоју ученика
Активности Носиоци активности Време реализације
Процедура за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте Одељенска и Стручна већа; Тим за заштиту од дикриминације, насиља, злостављања и занемаривања Школска 2020/2021. година
Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама ради промовисања стила „здравог живота“.
Социјални програм школе Стручни актив за развој школског програма
Евиденција сарадње школе са здравственом службом Летопис
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима
Критеријум успеха: Израђена је сва документација (протоколи, дефинисане процедуре, панои, социјални програм школе, евидентирани су сви значајни догађаји и акције)
Инструмент: Школски програм, записници Одељенских и Стручних већа, Летопис)
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године
Циљ 2: Продужени боравак за ученике
Задатак 2.1. Отварање продуженог боравка за ученике
Активности Носиоци активности Време реализације
Преглед документације неопходне за отварање продуженог боравка Директор, секретар, Тим за обезбеђење квалитета и развој установе Школска 2020/2021. година
Спровођење анкетирања родитеља о потреби отварања продуженог боравка
Писање елабората
Дефинисање свих неопходних предуслова (простор, особља који ће рад обављати у продуженом боравку, исхрана ученика, помоћно особље...)
Критеријум успеха: Одобрено отварање продуженог боравка за ученике наше школе
Инструмент: Извештај и елаборат
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године

Област РЕСУРСИ
Област РЕСУРСИ представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка усавршавању кадра, оплемењивању простора и опреме, учествовање у располагању финансијским средствима, итд.
У свакој школи, а у погледу људских ресурса неопходно је стручно усавршавање кадра, као и учествовање школе у пројектима различитих институција које се баве унапређењем наставе. У погледу материјално-техничких ресурса неопходно је да школа поседује учионице које су адекватно опремљене и прилагођене способностима и потребама ученика. Осим тога, јако битно за функционисање сваке школе јесте и учествовање на конкурсима за додељивање финансијских и техничких средстава, као и упућеност у расположиве ресурсе у локалној средини који могу да повећају квалитет рада школе.
У школи су ангажовани дефектолози соматопеди, којима је ужа специјалнот рад са ученицима са церебралном парализом и вишеструким сметњама у развоју, као и један дефектолог олигофренолог. Међутим, према извршеном стручно-педагошком надзору који је обављен 2019. године, долази се до закључка да стручно усавршавање запослених јесте из уже стручне области – образовање ученика са сметњама у развоју. У школи треба унапредити стручно усавршавање унутар установе (нпр. излагање на састанцима стручних органа, презентација истраживања, презентација пројеката, радионице за унапређивање компетенција наставника из различитих области образовно-васпитног рада, приказ стручног чланка или приказ дидактичког средства...). Наставници треба да саставе личне планове стручног усавршавања на основу самовредновања својих компетенција, а на основу личних планова наставника треба сачинити јединствени план стручног усавршавања на нивоу установе.
Од школске 2019/2020. године наставници и стручни сарадници израђују личне планове професионалног развоја и учествују у стручном усавршавању, односно хоризонталном учењу унутар установе.
Школа је адекватно опремљена савременом асистивном технологијом, клупама и столицама који су прилагођени ученицима, као и адекватним наставним средствима.
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области РЕСУРСИ. Дати су у табели која следи.
Циљ 1: Створити безбедан простор, функционалну опрему и хигијенске услове за рад
Задатак 1.1. Уређење просторија школе
Активности Носиоци активности Време реализације
Уређење школског ходника у приземљу школе Директор, Тим за пројектно планирање, наставници и стручни сарадници Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Санација тоалета
Писање пројеката и проналажање финансијера
Критеријум успеха: Просторије школе су уређене и урађена је санација ходника и тоалета
Инструмент: Написани пројекти, урађене санације
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 1.2. Уређење учионица
Активности Носиоци активности Време реализације
Замена осветљења у учионицама у којима постоји потреба за тиме Директор, Тим за пројектно планирање, наставници и стручни сарадници Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Замена врата учионица
Набавка интерактивних табли или all in one рачунара за учионице
Писање пројеката и проналажeње финансијера
Сарадња са донаторима који могу обезбедити додатна материјална и/или нематеријална средства
Критеријум успеха: Учиoнице су сређене, замењена су врата и урађено је осветљење. Учионице су опремљене интерактивним таблама или all in one рачунарима
Инструмент: Извештаји тима, урађене санације
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 1.3. Дидактички материјал
Активности Носиоци активности Време реализације
Праћење потреба запослених за набавком дидактичког материјала (интерактивне књиге, интерактивне играчке, сензорне табле...) Директор, Тим за пројектно планирање, наставници и стручни сарадници Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Проналажање финансијера
Критеријум успеха: Школа је опремљена новим дидактичким материјалима
Инструмент: Дидактички материјал
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.4. Монтесори кутак
Активности Носиоци активности Време реализације
Израда нацрта и одабир учионице у којој ће се правити Монтесори кутак Тим за пројектно планирање, Тим за стручно усавршавање, Тим за унапређење квалитета и развоја установе Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Проналажање финансијера
Похађање семинара са темом прављења и употребе Монтесори материјала
Критеријум успеха: Направљен Монтесори кутак, а наставници стручно се усавршавају у тој области
Инструмент: Монтесори кутак, сертификат обука и семинара
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године
Циљ 2: Стручно усавршавање запослених
Задатак 2.1. Стручно усавршавање запослених унутар и ван установе
Активности Носиоци активности Време реализације
Анализа потреба стручног усавршавања запослених Директор, Тим за стручно усавршавање Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Прављење плана стручног усавршавања запослених
Пасивно и активно учешће на стручно-научним скуповима и конференцијама
Помоћ школе у финансирању учешћа запослених на стручно-научним скуповима и конференцијама
Писање и објављивање радова
Реализовање огледних и угледних часова
Критеријум успеха: Повећање броја сати стручног усавршавања ван установе сваког запосленог члана. Наставници пишу и излажу своје радове на стручно-научним скуповима и конференцијама. Огледни и угледни часови реализују се према предвиђеном плану.
Инструмент: Сертификати стручног усавршавања, објављени радови, припреме за угледне и огледне часове
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 2.2. Семинар стручног усавршавања
Активности Носиоци активности Време реализације
Дефинисање теме семинара стручног усавршавања Тим за стручно усавршавање, Тим за унапређење квалитета и развој установе Прво полугодиште школске 2023/2024. године
Дефинисање тима који ће писати и реализовати семинар
Писање семинара
Конкурисање на конкурсу Завода за унапређивање образовања и васпитања Друго полугодиште школске 2023/2024. године
Реализовање семинара Школска 2024/2025. година и даље
Критеријум успеха: Направљен семинар стручног усавршавања
Инструмент: Материјал за семинар, одобрење Завода за унапређивање образовања и васпитања
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај сваке школске године

Oбласт РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Област РУКОВОВЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА јесте област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка професионалној компетенцији, умећу и способностима руководиоца, ефикасности руковођења, тимски рад, школски менаџмент, планирање и остваривање школског развојног плана, извештавање о квалитету рада, обезбеђивању квалитета.
Самим тим, за успешан развој школе неопходан је усаглашен и координисан рад стручних органа, тимова и служби у школи, као и постизање вишег нивоа одговорности и радне дисциплине.
У оквиру области „Руковођење, организација и обезбеђење квалитета, вредновано је подручје „Руковођење“ и сагледани су следећи показатељи:
 • професионалне компетенције;
 • способност руковођења
У оквиру подручја вредновања „Руковођење“, а на основу резултата анкете може се рећи да је у пракси присутно више јаких него слабих страна. Постоји потреба унапређења квалитета рада у овој области, али због јаких страна руковођења тим процењује да ова област задовољава критеријуме за ниво остварености 4.
У оквиру области „Руковођење, организација и обезбеђење квалитета, вредновано је подручје „Школски развојни план“ и сагледани су следећи показатељи:
 • структура и садржај Школског развојног плана;
 • реализација Школског развојног плана
 • ефекти реализације.
У оквиру подручја вредновања „Школски развојни план“, а на основу анализе документације и мишљења запослених може се рећи да је у пракси присутно више јаких него слабих страна. Постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе, због чега тим процењује да ова област задовољава критеријуме за ниво остварености 3.
Према извршеном стручно-педагошком надзору који је обављен 2019. године, Школски развојни план нема све потребне елементе и у његовом доношењу нису учествовале све релевантне интересне групе (наставници, стручни сарадници, ученици, родитељи, локална самоуправа). Међутим, приоритетни правци развоја су професионално и на прави начин уважили дефинисане снаге и слабости у Школи. Развојни правци су методолошки добро презентовани, садрже опис жељене промене, релевантне циљеве који су конкретизовани кроз задатке и активности, садрже акциони план, критеријуме и мерила вредновања, који усмеравају и потпомажу стратешки развој. Закључак јесте да овај документ одражава специфичности у раду Школе и има потенцијал да суштински усмерава целокупан развој Школе.
У оквиру области „Руковођење, организација и обезбеђење квалитета, вредновано је подручје „Обезбеђење квалитета“ и сагледани су следећи показатељи:
 • самовредновање;
 • ефективност и ефикасност рада.
У оквиру подручја вредновања „Обезбеђење квалитета“, а на основу анализе документације и мишљења запослених може се рећи да је у пракси присутно више јаких него слабих страна. Постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе, због чега тим процењује да ова област задовољава критеријуме за ниво остварености 3.
Према извршеном стручно-педагошком надзору који је обављен 2019. године, указано је да се овај сегмент рада континуирано реализује и да му се посвећује пажња, али да запослени нису у довољној мери упознати са регулативом која се односи на поступке самовредновања, као и да се није водило рачуна о учешћу и испитивању свих кључних група (нису анкетирани родитељи и локална заједница).
Према извршеном стручно-педагошком надзору који је обављен 2019. године, Школски програм не садржи све неопходне елементе које прописује Закон о основама система образовања и васпитања. Недостају посебни програми образовно, васпитног рада, као и разрађени начини прилагођавања рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад у односу на ученике са сметњама у развоју, начин прилагођавања циљева и исхода, садржаја образовно-васпитног рада и начин остваривања додатне подршке за ученике, те да овако дефинисан Школски програм не представља функционалну подршку наставницима за реализацију рада.
Према извешају обављеног надзора, Годишњи план рада школе је формално написан, планови стручних органа и тимова су уопштени и неоперационализовани. У Годишњем извештају недостаје критички осврт у односу на реализоване активности, како би овај документ суштински представљао основу за следећи циклус у планирању рада школе.
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА. Дати су у табели која следи.
Циљ 1: Усаглашавање школске документације
Задатак 1.1. Дорада, унапређивање и усаглашавање школске документације
Активности Носиоци активности Време реализације
Дорада и унапређивање Школског програма Стручни актив за развој школског програма Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Дорада и унапређивање Годишњег плана рада школе Тим за израду годишњег плана рада школе
Усаглашавање годишњих планова свих тимова у школи са Школским развојним планом Сви тимови у школи
Контрола постојеће документације Тим за преглед педагошке документације
Критеријум успеха: Школска докуменација је унапређена и усаглашена
Инструмент: Годишњи планови тимова, Годишњи план рада школе, Школски програм
Носиоци вредновања: Директор, Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године

Област НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Област НАСТАВА И УЧЕЊЕ представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка планирању и припремању наставе и других облика образовно-васпитног рада, реализацији наставе, ка активностима ученика, начину учења, оцењивања, праћења, извештавања.
У свакој школи мора да постоји годишњи и оперативни план рада наставника за сваки разред, сачињен у складу са прописаним планом и програмом, уз присуство тематске и временске коралације међу предметима. Наставници морају да се припремају за час водећи рачуна о избору метода, облика и средстава за рад, засновано на уважавању различитости сваког ученика у погледу њихових знања, могућности и способности.
Оцењивање постигнућа ученика се мора обављати редовно и сагласно прописаном Правилнику о оцењивању ученика, уз поштовање процедура извештавања родитеља о успеху, дисциплини и понашању ученика.
Према извршеном стручно-педагошком надзору који је обављен 2019. године, долази се до закључка да је већина учионица добро опремљена наставним средствима, као и да већина учионица има простор за одмор и струњаче за релаксацију. На основу опсервације часова закључује се да постоје велике разлике у остварености појединих стандарда квалитета и да квалитет посећених часова није уједначен, односно да у великој мери се разликује у зависности од наставника. Затим, приликом планирања рада већина наставника улаже напоре да у реализацији образовно-васпитног рада буду уважене потребе и интересовања ученика. У писаним припремама за час нису присутна прилагођавања на нивоу појединачног ученика, али се на часу уочава флексибилност у раду у односу на припреме, са циљем да се значајније изађе у сусрет различитим потребама ученика. На часовима који су процењени као успешни примењене активности су допринеле доброј динамици на часу. Коришћен је разноврстан дидактички материјал, а савремене информационе технологије се користе у складу са могућностима ученика. Неки наставници самостално израђују наставна средства која су у складу са циљевима часа и потребама ученика, што је за велику похвалу.
На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Дати су у табели која следи.
Циљ 1: Повећање квалитета наставе
Задатак 1.1. Коришћење постојеће асистивне технологије
Активности Носиоци активности Време реализације
Реализовање часова помоћу постојеће асистивне технологије (интерактивна табла, пчелица...) Тим за унапређивање квалитета и развој установе Школска 2020/2021. – 2024/2025. година
Примена мултимедијалних садржаја приликом реализовања часова
Учешће запослених на стручним скуповима и сајмовима, а са темом асистивне технологије. Тим за стручно усавршавање
Критеријум успеха: Наставници наставу реализују применом савремене асистивне технологије. Учешћем на стручним скуповима и сајмовима упознају са новом асистивном технологијом
Инструмент: Припреме за час, сертификати, Летопис
Носиоци вредновања: Тим за самовредновање квалитета рада школе, Стручни актив за развојно планирање
Време евалуације: Крај школске године
5. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Школски развојни план израђен је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2018 – др. Закон, 1072019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и садржи обавезне елементе који доприносе унапређивању образовно-васпитног рада. Дефинисане мере и активности биће усаглашене са планираним активностима Школског развојног плана и детаљно анализиране кроз предвиђене активности. У наредном делу наведене су само планиране активности које ће детаљно бити разрађене кроз акционе планове за сваку школску годину.
Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту
Како се образовно-васпитни рад у нашој школи организује у складу са индивидуалним снагама и специфичностима наших ученика, по индивидуалном образовном плану са измењеним садржајем (ИОП-2), специфичности процеса пробног тестирања и завршног испита огледају се у:
 • анализи резултата тестова у односу на очекиване исходе и стандарде постигнућа;
 • упознавање наставника, ученика и родитеља са постигнућима ученика и анализом резултата;
 • изради адаптираних тестова, прилагођених сваком ученику индивидуално, односно израђених по ИОП-у 2.
Како би се постигнућа ученика унапредила и ученици постизали боље резултате на завршном испиту, неопходно је следеће:
 • прилагођавање садржаја Школског програма према дефинисаним исходима образовања и условима рада у школи;
 • тимско планирање;
 • међупредметне компетенције;
 • примењивати знања стечена на интерним и екстерним обукама;
 • реализација тестирања ученика и провера знања, а по узору на завршни тест.
Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка
Додатна подршка ученицима и даље ће се остваривати кроз рад логопеда, корепетитора, реедукатора психомоторике, затим, кроз додатну подршку психолога, као и кроз сензорну интеграцију коју реализује сваки дефектолог са својом групом ученика (у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Службени гласник Републике Србије, бр. 17/2018).
 • Логопедски рад - Логопеди школе ће предлагати, програмирати, организовати и спроводити превентивне и дијагностичке мере, програмирати, организовати и спроводити логопедски третман, предлагати специјалистичке прегледе, протетска средства, као и обављати све послове предвиђене програмским садржајем. Логопеди ће обављати логопедски рад (превентиву, дијагностику и третман) са свим ученицима који имају сметње у говорно-језичком развоју. Логопедски третман са ученицима наше школе реализују три логопеда и обухваћени су сви ученици школе (кроз индивидуални и/или групни облик рада).
 • Корепетиција - Задатак наставника корепетитора јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика. Својим стручним знањем наставник корепетитор осигурава постизање резултата прописаних индивидуално образовним плановима који се израђују за сваког ученика. Индивидуално планирана настава корепетиције је дидактичко - методички модел индивидуализоване наставе који подразумева интензивно учење и делотворно подучавање ученика ослањајући се на ИОП-е који су утемељени на оптимализованим очекиваним исходима.
 • Подршка психолога - Циљеви рада психолога дефинисани су ка примени савремених теоријских и практичних сазнања психолошке науке у процесу остваривања задатака основног образовања и васпитања и унапређивање образовно-васпитног рада.
 • Реедукатор психомоторике - Циљ рада реедукатора психомоторике јесте да се допринесе отклањању или ублажавању специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или више области сензомоторног и психофизичког понашања ученика и омогуће им даље успешније учење и развој.
 • Сензорна интеграција - Са ученицима нижих разреда, односно ученицима од првог до четвртог разреда, након наставе, а у трајању од једног школског часа спроводи се сензорна интеграција, а са циљем додатне стимулације и релаксације ученика млађег узраста. На тај начин се додатно опуштају, навикавају на школске обавезе, и припремају за реализовање школског програма. Сензорна интеграција се обавља руковођењем дефектолога соматопеда, а у складу су Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (Службени гласник Републике Србије, бр. 17/2018).
Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима
Програм за заштиту деце од насиља представља обавезујући документ за све запослене у школи. Мере које ће се спроводити у циљу превенције насиља јесу следеће:
 • едукација о проблемима насиља;
 • уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи;
 • тимски рад на смањењу количине насиља у школи;
 • комуникација са надлежним службама;
 • анализирање стања у остваривању равноправности и једнаких могућности;
 • припрема програма превенције;
 • информисање учесника у образовању, запослених и родитеља о планираним активностима и могућностима пружања подршке и помоћи;
 • учествовање у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и поступање у случајевима дискриминаторног понашања ;
 • предлагање мера за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организација консултација и учествовање у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на дискриминаторно понашање;
 • укључивање родитеља у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања;
 • праћење и процењивање ефекта предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања и давање одговарајућих предлога директору;
 • сарадња са школском управом и другим надлежним органима, организацијама и службама, ради спречавања и заштите од дискриминације;
 • вођење и чување посебне документације о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју пријава и притужби, броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др.
Како би се повећала сарадња међу ученицима, наставницима и родитељима потребно је организовати едукативно-креативне радионице, затим, организовање заједничких излета, културних, забавних и спортских манифестација.
Мере превенције осипања ученика
Како би се превенирало осипање ученика, активности школе унутар и изван установе биће усмерене на следеће активности:
 • пружање додатне подршке свим ученицима и уважавање њихове различитости, потреба и могућности, кроз додатни рад логопеда, психолога, реедукатора психомоторике, корепетитора;
 • обезбеђење превоза ученицима од куће до школе и од школе до куће;
 • обезбеђивање ужине за све ученике, која је прилагођена могућностима ученика у погледу исхране;
 • развијање осећаја припадности заједници кроз разне видове тимског рада и учешће у раду органа школе;
 • неговање позитивне климе у школи, међусобно поверење и поштовање између наставника и ученика;
 • креирање плана превенције од раног напуштања школовања за ученике који се налазе у ризичној групи;
 • саветодавни рад наставника и стручних сарадника;
 • учешће родитеља у раду органа школе – Савета родитеља и Школског одбора;
 • учешће родитеља у раду тимова школе;
 • побољшање информисаности о постојању, раду и постигнућима школе и ученика појединачно;
 • стварање позитивног имиџа о школи у локалној заједници;
 • ширење мреже контаката са организацијама од потенцијалног значаја за рад школе.
Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај појединих наставних предмета
Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржаје појединачних наставних предмета биће усмерене на следеће активности:
 • на обогаћивања садржаја слободних и ваннаставних активности;
 • на повећање броја излета и посета музејима, ботаничкој башти, парковима...;
 • на повећање броја позоришних представа које се организују у просторијама школе;
 • омогућавање ученицима да учествују на такмичењима и смотрама;
 • обезбеђивање бесплатних улазница за музеје, базене, позориште, концерте...;
 • организовање едукативних радионица;
 • организовање инклузивних радионица и дружења инклузивног типа;
 • организовање хуманитарних акција;
 • организовање изложби ученичких радова.
План припреме за завршни испит
Како би ученици постигли што боље резултате на Завршном испиту, неопходно је планирати и реализовати следеће активности:
 • спровести иницијално тестирање на почетку школске године, како би се планирао даљи наставни рад са ученицима;
 • рад на отклањању уочених слабости у знањима;
 • спроводити тестирања чији је облик најсличнији Завршном испиту;
 • спровођење пробног Завршног испита – српски језик, математика и - комбиновани тест;
 • извршити анализу пробних тестова;
 • упознавање родитеља ученика осмог разреда са планом припрема ученика за завршни испит;
 • креирање тестова за Завршни испит од стране ИОП тима за сваког ученика посебно, по индивидуалном образовном плану са измењеним садржајем (ИОП-2).
План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте
План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте биће оријентисан на активности Тима за пројектно планирање, и то:
 • контактирање са постојећим донаторима и проналажење нових и прављење базе података донора школе;
 • претраживање и проналажење линкова са потенцијалним изворима финансирања на локалном нивоу који се могу реализовати у наредном периоду и формирање базе;
 • претраживање и проналажење линкова са потенцијалним изворима финансирања на међународном нивоу који се могу реализовати у наредном периоду и формирање базе;
 • писање и реализовање пројеката.
Тим за пројектно планирање направио је базу потенцијалних извора финансирања пројеката, која је доступна целокупном наставном и руководећем кадру школе. Ова листа ће се редовно допуњавати новим потенцијалним изворима.
План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
На почетку сваке школске године сви наставници, стручни сарадници и директор биће, као и до сада, у обавези да направе план стручног усавршавања који је саставни део Годишњег плана рада школе. У наредних пет година стручно усавршавање запослених биће оријентисано ка оним областима које се утврде да су приоритетне и за које се сматра да је потребно побољшати новим Школским развојним планом установе. Како је Тим за самовредновање квалитета рада школе дошао до сазнања о дефицитарним областима које треба побољшати и оплеменити, стручно усавршавање биће усмерено на следеће:
 • обука из области педагошких метода Марије Монтесори због потребе прављења Монтесори кутка у учионицама;
 • обука за тимски рад и организација рада школе и руковођење, ради унапређивања компетенција наставника за тимски рад и сарадњу;
 • учешће на међународним и националним стручним скуповима и конференцијама;
 • друге обуке које су саставни део личних планова професионалног развоја наставника, директора и стручних сарадника;
 • извођењем угледних, односно огледних часова, и активности са дискусијом и анализом;
 • излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом;
 • приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом;
 • учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, програмима од националног значаја у установи, међународним програмима, скуповима, семинарима;
 • похађање семинара стручног усавршавња и стицање компетенција (К1 – компетенције уже стручну област; К2 – компетeнције за поучавање и учење; К3 - компетенције за подршку развоју личности детета и ученика; К4 - компетенције за комуникацију и сарадњу).
Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика
У циљу унапређивања наставе и увођења иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика, неопходно је уважавати следеће:
 • уважавање различитости код ученика и приступа прилагођеног сваком ученику;
 • присуство јасно дефинисаних норми сумативног оцењивања;
 • присуство формативног оцењивања;
 • међупредметне компетенције и предузетништво;
 • пројектна настава;
 • примена разноврсних наставних средстава;
 • примена различитих метода рада током извођења наставе;
 • примена савремене асистивне технологије током извођења наставе;
 • спровођење иницијалног процењивања постигнућа ученика на почетку сваке школске године са нагласком на базична знања.
План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Како би наставници и стручни сарадници били упознати са планом напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника, током наредних пет година биће реализовано следеће:
 • упознавање са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
 • допуна и унапређење Правилника о бодовању стручног усaвршавања унутар установе;
 • подношење захтева заинтересованих наставника и стручних сарадника за стицање звања и спровођење процедуре за стицање звања.
План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе
Укљученост родитеља и законског старатеља у рад школе јесте предуслов за успешан образовно-васпитни процес ученика, а могуће га је унапредити планирањем и спровођењем следећих активности:
 • редовни састанци Савета родитеља;
 • родитељски састанци;
 • индивидуални разговори са родитељима од стране наставника и стручних сарадника;
 • анкетирање родитеља о сарадњи са школом (самовредновање);
 • родитељи као чланови Тимова;
 • учешће родитеља у изради ИОП-а 2;
 • учешће родитеља у хуманитарним акцијама, културним и спортским активностима;
 • саветодавни рад;
 • организовање радионица са родитељима.
План сарадње и умрежавања са другим школама и установама
У циљу поспешивања сарадње и умрежавања са другим школама и установама планиране су следеће активности:
 • сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, у погледу учешћа на пројектима;
 • сарадња са локалном самоуправом;
 • сарадња са Друштвом дефектолога и учешће на Смотри вољеном граду;
 • сарадња са Интерресорним комисијама кроз учешће дефектолога наше школе у раду комисије;
 • сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију, кроз учешће на стручним скуповима и конференцијама. Наша школа је наставна база Факултета;
 • сарадња са редовним основним школама са територије Вождовца и територији града Београда, инклузивно дружење ученика, едукативно-креативне радионице...
 • сарадња са основним школама на територији града Београда у погледу пружања додатне подршке ученицима са тешкоћама у развоју.
 • сарадња са другим основним и средњим школа за ученике са сметњама у развоју;
 • сарадња са Центром за социјални рад;
 • сарадња са надлежним Домом здравља;
 • сарадња са СОСИБ-ом;
 • сарадња са средњим школама (Архитектонско-технолошком школом, Техничка школа ГСП...);
 • сарадња са Богословским факултетом, кроз помоћ њихових студената приликом реализације излета и екскурзије за ученике.
Друга питања од значаја за развој школе
Друге активности које су од значаја за развој школе, у наредних пет година, биће оријентисане ка:
 • опремање потребном асистивном технологијом (интерактивне табле, all in one рачунар);
 • опремање потребним дидактичким материјалом;
 • опремање елементима и Монтесори материјалима;
 • реновирање школе, односно реновирање и санација тоалета, осветљење школе и замена улазних врата на учионицама;
 • Реновирање и оплемењивање ходника школе.
НАПОМЕНА
По мишљењу Тима који је радио овај петогодишњи Школски развојни план, детаљан Акциони план за сваку школску годину биће израђен у току августа месеца, непосредно пред сваку нову школску годину, а након евалуације претходне. Акциони план биће саставни део Годишњег плана рада школе.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Израда Школског развојног плана заснована је на следећим законима, подзаконским актима и документима школе:
 • Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2018 – др. Закон, 1072019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020);
 • Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019 од 15.02.2019. године);
 • Годишњи план и програм рада школе за школску 2019/2020. годину;
 • Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 2/092, 2/00);
 • Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019);
 • Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник Републике Србије бр. 81/17 и 48/18);
 • Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања запослених у установи ОШ „Миодраг Матић“ у Београду;
 • Правилник о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник Републике Србије бр. 9/2012);
 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања за ученике са сметњама у развоју (Служени Гласник – Просветни гласник Републике Србије бр. 73/2016);
 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (Службени гласника Републике Србије, бр. 66/2018 и 82/2018);
 • Статута Школе; дел. бр. 51 od 26.02.2018;
 • Приручник за самовредновање и вредновање квалитета рада школе (2005). British Council Serbia and Montenegro, Министарство просвете и спорта Републике Србије;
 • Стручно упутство о начину израде школске документације (2014). Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 • Школско развојно планирање (2002). Министарство просвете и спорта Републике Србије, Сектор за развој образовања и међународну просветну сарадњу;
 • Извештај о стручно-педагошком надзору у ОШ „Миодраг Матић“, Београд, од 24. и 25. април 2019. године.
ИЗРАДА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
Школски развојни план ОШ „Миодраг Матић“ за период од 2020/2021. до 2024/2025. године израђен је у следећем саставу:
 • Марина Вујановић – руководилац Тима за израду Годишњег плана рада школе
 • Александра Николић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
 • Шутковић Мехо – руководилац Тима за самовредновање квалитета рада школе
 • Марија Лазић – психолог школе
 • Зоран Р. Андрејић – директор школе
 • Јасна Јовић Вуковић – секретар школе
У дефинисању приоритетних области и активности како би се приоритетне области унапредиле, поред надлежних тимова и стручних актива, учествовало је Наставничко веће и сви запослени школе.