OS Miodrag Matic OS Miodrag Matic
Контакт
Отворена врата
Провера знања
Кућни ред
Настава
×
OS Miodrag Matic

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОД 2015/2016. ДО 2019/2020. ГОДИНЕ

Школско развојно планирање је континуиран процес заснован на константном истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и проналажењу начина да се те потребе задовоље. Представља основ за остваривање жељених промена у свим сегментима образовања. На тај начин подстичу се и бољи међуљудски односи, јача тимски рад, оспособљава за евалуацију и самоевалуацију и обезбеђује квалитетнија комуникација чланова колектива.

Школски развојни план је документ који произилази из процеса развојног планирања и доноси се за период од три до пет година, са јасно дефинисаним циљевима, улогама и одговорностима. Оваквим планом обједињују се идеје свих и обавезују се сви учесници на заједничку акцију ка дефинисаним циљевима, па се на тај начин усмерава укупан развој школе.

Током 2015. године, формиран је нови Тим за развојно планирање. Њега чине представници школе:


На основу праћења и анализе претходног плана и анализе снага и слабости наше школе, настао је овај Школски развојни план за период од школске 2015/2016. године до школске 2019/2020. године.


Локација

Школа се налази на општини Вождовац у улици Браће Јерковић бр. 5. Настава се одржава у оквиру 2 павиљона (оба павиљона се налазе у оквиру просторија Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију) и то у:

Традиција

Основна школа „Миодраг Матић“ основана је 1972. године и звала се „Специјална основна школа за децу и омладину са церебралном парализом“. Овај назив школа је носила до 1987. године када је добила име великог професора и дефектолога Миодрага Матића. Број ученика се тада, од 1972 до 1991. године, кретао од 101 до 175, с обзиром да је школа, била и остала, једина школа за децу са церебралном парализом. Распадом бивше Југославије тај број се смањио, а данас васпитно-образовним програмом обухваћена су београдска деца и деца из унутрашњости која се налазе на медицинској рехабилитацији у оквиру Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију.

АНАЛИЗА СТАЊА

Ресурси школе

Запослени
У школи су запослени: директор, 13 наставника - дефектолога соматопеда, 3 логопеда, 2 корепетитора, реедукатор психомоторике, психолог, наставник енглеског језика, наставник руског језика, наставник верске наставе, шеф рачуноводства, секретар, 2 медицинске сестре, 2 неговатеља, 2 помоћна радника и возач.

Простор
Школски простор је распоређен на две локације у оквиру болнице и то у:

Школа поседује 9 учионица, зборницу, кабинет за корепетитора, кабинет за логопеда, канцеларије директора, секретара и рачуновође, 3 тоалета, три помоћне просторије.

Опрема
Наставна средства су смештена у учионицама и зборници школе. Школа поседује следећу асистивну технологију: интерактивну таблу, 2 touch-screen монитора, тастере и џојстике за децу са посебним потребама, штампаче, компјутере у свакој учионици, едукативне материјале, разноврсни дидактички материјал и др.
Библиотека поседује књижни фонд (преко 1000) стручне литературе и лектире, књиге и часописе за децу, као и едукативне дискове.

Финансијска средства
Министарство просвете финансира зараде запосленима. Осим њих, новчана средстава се обезбеђују и од стране Општине Вождовац и Градског секретаријата за образовање.

 Наша школа има добру сарадњу са Општином Вождовац која своју подршку осварује донацијама и обезбеђивањем материјалних средстава за одржавање и реновирање школе.
Школа има добру сарадњу са следећим школама, установама и удружењима:

 Школа има традицију дугу 43 годину и представаља важан део живота наших ученика и њихових родитеља. Због специфичних потреба наших ученика, као и специфичног породичног окружења ова деца налазе велику подршку у наставницима школе. Развој школе праћен је добром организацијом и квалитетом наставе, уз неговање свих традиционалних вредности које ова школа има, али и праћењем савремених токова у настави.

Подршка ученицима се одвија поштујући законе и права ученика, уз израду индивидуалног образовног плана. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Настава у школи је добро организована, уз могућност коришћења нових асистивних технологија. Ученицима се у скаду са њиховим индивидуалним способностима пружају квалитетна знања, вештине и навике. Уз велико ангажовање ученика и наставника, ученици се оспособљавају за што самосталнији живот и рад.

Осим редовне наставе, богата је и ваннаставна активност. Ученици учествују у раду великог броја секција (компјутерска, еколошка, ликовна, музичка, драмско-рецитаторска, мултимедијална секција и радно васпитање са терапеутским вежбама). Школа посећују градска такмичења где ученици једним делом задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе и навике. Редовно се организују едукативно-креативне радионице. Ученици заједно са својим наставницима уређују школски простор. Због потреба интензивнијег рада, организован је и индивидуално корективни рад који подразумева вежбе психомоторике, као и корепетиција која се односи на додатну помоћ у учењу и раду ученицима. Стручни тим врши индивидуално праћење ученика и процену потреба за прилагођавање наставних и ваннаставних активности специфичним потребама, способностима и могућностима ученика.

Можемо истаћи релативно успешну сарадњу са родитељима. Савет родитеља има значајну улогу у развоју школе.

С' обзиром да је рад у школи усмерен ка континуираној едукацији и рехабилитацији деце са церебралном парализом и вишеструким сметњама у моторном, интелектуалном, сензорном развоју и вербалној комуникацији, наставни кадар чине дефектолози - соматопеди који су образовани за рад са децом сметњама у развоју. Додатну подршку ученицима пружају и стручни сарадници логопеди и психолог. Запослени у школи имају велико искуство у тимском раду, као и прилагођавању и индивидуализовању наставе према специфичним потребама и могућностима ученика.

Школа је на задовољавајући начин опремљена наставним средствима и асистивном технологијом која су на располагању наставницима и ученицима. Сваке године улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира..

Безбедност ученика је на високом нивоу. Школа има медицинске сестре које се брину о деци све време док су у школи, а прате их и у школском комбију док долазе и одлазе из школе. Сви ученици су осигурани преко осигуравајућег друштва UNIQA.

Слабости наше школе

Процењен је известан недостатак материјалних средстава да би се школа боље опремила. Неопходна је адаптација учионица које би се прилагодиле специфичним потребама наших ученика, клупе и столице које су примерене нашим ученицима, ормари за ученике и наставнике јер су постојећи дотрајали и веома стари. Недостаје нови намештај, замена спољне столарије (прозора), непостојање фискултурне сале, школске кантине и продуженог боравка.

Непостојање продуженог боравка и кухиње за обедовање ученика. 2014. Године подношен је захтев за отварање једне хетерогене групе продуженог боравка за ученике од првог до осмог разреда, за школску 2014/2015. годину у ОШ „Миодраг Матић“. Као главни разлог одбијања отварања продуженог боравка наводи се непостојање кухиње и места за обедовање ученика.

У области угледа и промоције школе. На основу праћења рада организације школе и разговора са родитељима, као слабост се показала недовољна промоција школе, па родитељи и јавност нису информисани где се наша школа налази и какву популацију ученика обухвата. Такође, не постоји ни један саобраћајни знак обавештења у близини школе.

Стручно усавршавање наставника. Наставници и стручни сарадници не похађају семинаре, нису мотивисани за писање пројеката и не излажу научно-стручне радове на научним скуповима и конференцијама. На постоји правилник стручног усавршавања у оквиру установе.

Социјална изолација ученика. Због ограничених финансијских средстава и превоза наши ученици су веома мало укључени у едукативне и културно-забавне активности.

Сарадња школе са локалном заједницом. Школа не поседује адекватну сарадњу са локалном самоуправом, васпитно-образовним и здравственим институцијама на општини Вождовац и на територији града Београда, удружењима за децу са посебним потребама и Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Иако су у школи запослени и стручни сарадници, већина њих нема своју просторију за рад. Психолог и логопед не поседују посебну просторију за рад, као ни дефектолог реедукатор психомоторике.

Школа нема фискултурну салу. Часови фичког васпитања се одржавају или напољу или у учионицама, у зависности од временских прилика.


СНАГА ШКОЛЕ СЛАБОСТИ ШКОЛЕ
Традиција дуга 43 године Дотрајао намештај
Подршка ученицима кроз израду ИОП-а Углед и промоција школе
Богате ваннаставне активности Стручно усавршавање у установи и ван ње
Сарадња са родитељима

Социјална изолација ученика

Опремљеност асистивном технологијом Сарадња са локалном заједницом
Безбедност ученика на високом нивоу Непостојање продуженог боравка и кухиње за обедовање ученика
Наставни кадар Психолог, логопед и реедукатор психомоторике не поседују посебну просторију за рад
  Школа нема фискултурну салу

МИСИЈА

Наша школа тежи да одржи углед и традицију једине школе за децу са церебралном парализом у Републици Србији. Самим тим, Мисија наше школе јесте пружање подршке деци, њиховим породицама и институцијама на које је ова популација упућена, као и подстицање личног развоја ученика и наставника, неговање међусобног разумевања и уважавања. 

 ВИЗИЈА

Визија школе усмерена је ка континуираној едукацији деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом, обезбеђивање знања и искуства за што самосталнији живот и рад, а самим тим и интеграцију у ширу друштвену заједницу.
Желимо да будемо школа која константно унапређује наставни процес, развија способности и интересовања ученика.
Желимо да постанемо модернија школа у којој ће ученици, наставници, родитељи и представници локалне заједнице у топлој атмосфери међусобне сарадње бити активни учесници васпитно-образовног процеса.
Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу.

ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ

На основу резултата самовредновања у претходних пет година и извештаја Одељенских већа и Наставничког већа утврђене су потребе школе за следеће област.

ОБЛАСТИ ПОТРЕБЕ
ЕТОС
 • Медијска промоција школе
 • Укључивање родитеља у живот и рад школе
 • Јачање позитивних међуљудских односа
 • Повећање сарадње са спортским, хуманитарним и културним организацијама
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
 • Подршка личном и социјалном развоју ученика (организовање излета и позоришних представа; културних, музичких и спортских манифестација и облика дружења; унапређење рада школских секција и коришћења фискултурне сале)
РЕСУРСИ
 • Створити безбедан простор, функционалну опрему и хигијенске услове за рад
 • Стручно усавршавање запослених
 • Писање пројеката
РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
 • Успоставити активно функционисање органа, тимова и служби у школи
 • Повећање нивоа одговорности и радне дисциплине
 • Равномерна расподела задужења у оквиру 40-часовне радне недеље
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
 • Повећање квалитета наставе (коришћење постојеће асистивне технологије; креирање едукативног материјала; набавка образовних софтвера; унапређење реализовања угледних и огледних часова)

Развојни циљеви који се требају осварити у периоду од пет година, почева од школске 2015/2016. до 2019/2020. године, биће реализовани кроз постављене развојне задатке. Како би се током наведеног периода континуирано радило на побољшању рада школе, потребно је реализовање дефинисаних циљева из пет области, и то:

Област ЕТОС

Област ЕТОС представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка позитивном утицају на квалитет климе и односа у школи и у окружењу, на подстицању заједништва, сарадње, осећаја припадности школи и окружењу, једнакости, правичности, партнерству...

У свакој школи потребно је да се негује позитивна социјалан клима, међусобна сарадња и уважавање, као и да се подстиче на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу и бригу о другима. Међусобни односи морају бити без предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести, националне и полне припадности. Школа треба да буде центар културних и спортских активности у локалној заједници, уз адекватну медијску промоцију школе, као и сарадњу са институцијама, како у локалној заједници, тако и са институцијама на територији града Београда.

На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области ЕТОС. Дати су у табели која следи.


Приоритетна област ЕТОС
Руководилац Марина Миливојевић
Чланови Сања Денић, Николина Мандић, Сандра Николић, Ивана Мрвошевић
Циљ 1:
Медијска промоција школе
Задатак 1.1. Успостављање сарадње са интересорним комисијама, предшколским установама, домовима здравља и основним школама на општини Вождовац и територији града Београда
Активности Носиоци активности Време реализације
Остваривање контакта Директор, чланови ЕТОС-а, тим за упис првака Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Потписивање протокола о сарадњи
Дељење промотивног материјала Друго полугодиште сваке школске године
Критеријум успеха: Остварена сарадња са свим интерресорним комисијама, домовима здравља и предшколским установама у Београду. Остварена сарадња са 30% школа на општини Вождовац
Инструмент: Потписани уговори о сарадњи
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године; крај периода предвиђеног за остваривање сарадање
Задатак 1.2. Уређење сајта школе
Активности Носиоци активности Време реализације
Постављање фотографија н нових садржаја на сајт Чланови Тима за on-line промоцију школе Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Медијска промоција сајта
Подршка акцијама прикупљања помоћи ученицима наше школе путем сајта
Решавање питања галерија фотографија Школска 2015/2016. година
Решавање питања сигурности сајта Школска 2016/2017. година
Прилагођавање изгледа и садржаја сајта у складу са мишљењем наставничког већа Школска 2017/2018. година
Прилагођавања сајта за рад на мобилним уређајима Школска 2018/2019. година
Одржавање сајта школе Школска 2019/2020. година
Критеријум успеха: Сајт школе опремљен новим садржајима и фотографијама, доступан и за употребу на мобилним уређајима
Инструмент: Извештаји тима за on-line промоцију школе, садржај сајта
Носиоци вредновања: Развојни тим, наставничко веће
Време евалуације: Крај сваке школскe године
Задатак 1.3.Успостављање сарадње са спортским, хуманитарним и културним удружењима
Активности Носиоци активности Време реализације
Остваривање контакта Директор, чланови ЕТОС-а, наставно особље Школска 2016/2017. – 2019/2020. година
Потписивање протокола о сарадњи
Учешће ученика у разним спортским и културним дешавањима Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Критеријум успеха: Остварена сарадња са најмање 5 удружења
Инструмент: Потписани уговори о сарадњи
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године; крај периода предвиђеног за остваривање сарадање
Задатак 1.4. Побољшати сарадњу са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију
Активности Носиоци активности Време реализације
Обнављање протокола о сарадњи Директор Школска 2015/2016. година
Учешће дефектолога школе на семинарима, скуповима и трибинама које реализује ФАСПЕР Наставно особље Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Реализовање угледних часова са студентима факултета
Критеријум успеха: Учешће 10% дефектолога школа једном годишње на семинарима, скуповима и трибинама које реализује факултет. Студенти посећују угледне часове које реализују дефектолози школе.
Инструмент: Сертификат стручног усавршавања, извештај угледних часова
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.5. Успостављање и побољшање сарадње са савезом за церебралну парализу, удружењима родитеља деце са церебралном парализом, удружење родитеља деце са мишићном дистрофијом
Активности Носиоци активности Време реализације
Остваривање контакта Директор, чланови ЕТОС-а, наставно особље Школска 2017/2018. – 2019/2020.година
Потписивање протокола о сарадњи
Учешће ученика у активностима које организују наведена удружења
Критеријум успеха: Остварена сарадња са најмање 5 удружења која се баве проблемима деце са сметњама у развоју
Инструмент: Извештаји
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.6.Учешће на научно-стручним скуповима
Активности Носиоци активности Време реализације
Праћење оджавања научно-стручних скупова Чланови ЕТОС-а, наставно особље Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Активно учешће дефектолога школе
Пасивно учешће дефектолога школе
Критеријум успеха: Повећање броја запослених за 20% који активно и пасивно учествују на научно-стручним скуповима
Инструмент: Број сертификата и објављених апстракта на научно-стручним скуповима
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.7. Сарадња са медијским кућама
Активности Носиоци активности Време реализације
Успостављање сарадње са медијским кућама (радио, телевизија) Директор, чланови ЕТОС-а, наставно особље

Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Гостовање представика школе у радијским и телевизијским емисијама
Инструмент: Телевизијске и радијске емисије
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.8. Израда промотивног материјала
Активности Носиоци активности Време реализације
Креирање постера, флајера, беџева и мајица са амблемом школе Чланови ЕТОС-а Прво полугодиште сваке школске године
Израда постера, флајера, беџева и мајица са амблемом школе
Критеријум успеха: Појављивање школе у медијима, једно телевизијско и једно радијско гостовање у току школске године
Критеријум успеха: Израђен нови промотивни материјал
Инструмент: Промотивни материјал (постери, беџеви, мајице, флајери)
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај првог полугодишта сваке школске године
Циљ 2:
Укључивање родитеља у живот и рад школе
Задатак 2.1. Организовање радионица и трибина за родитеље
Активности Носиоци активности Време реализације
Задуживање особе која ће реализовати радионице и трибине Чланови ЕТОС-а Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Креирање плана реализација радионица и трибина
Критеријум успеха: Одржавање по једне радионице/трибине током полугодишта у којој ће учешће имати и родитељи
Инструмент: Извештај радионице
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваког полугодишта сваке школске године
Задатак 2.2. Отворена врата за родитеље
Активности Носиоци активности Време реализације
Информисање наставника о потреби постојања дана отворих врата Чланови ЕТОС-а Школска 2015/2016. година
Реализовање дана отворених врата Наставно особље Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Критеријум успеха: Сваки наставник ће одредити дан отворених врата када ће родитељи моћи да их посећују
Инструмент: Извештаји наставника
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваког полугодишта сваке школске године
Циљ 3:
Јачање позитивних међуљудских односа
Задатак 3.1.Организовање излета за чланове колектива
Активности Носиоци активности Време реализације
Задуживање особе која ће организовати излете за колектив Чланови ЕТОС-а Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Прављење плана организовања излета
Реализовање излета
Критеријум успеха: Ораганизовање излета (или неког другог облика дружења) за чланове колектива једном годишње
Инструмент: Фотографије
Носиоци вредновања: Развоји тим
Време евалуације: Крај сваке школске године

Област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка повећању квалитета бриге о ученицима, подршци њиховог учења, социјалном и личном развоју, професионалној оријентацији.

Постигнућа и успех ученика морају да се прате и анализирају и сходно томе да се планирају активности које ће помоћи свим ученицима. За сваког ученика, а у скаладу са индивидуалним снагама, потребама и могућностима, потребно је израђивати индивидуални образовни план. Ученике је потребно укључивати у активностима које се организују како у локалној заједници, тако и на територији града Београда.

На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. Дати су у табели која следи.


Приоритетна област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Руководилац Марина Цикуша
Чланови Оливера Обрадовић, Маја Стојковић, Весна Марјановић, Ангелина Анић
Циљ 1:
Подршка личном и социјалном развоју ученика
Задатак 1.1. Организовање излета за ученике
Активности Носиоци активности Време реализације
Израда плана реализације излета и одабир дестинације Чланови тима ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА Прво полугодиште сваке школске године
Подела ученика у групе
Организовање превоза и пратње
Обезбеђење сагласности родитеља
Реализовање излета Друго полугодиште сваке школске године
Критеријум успеха:Реализовање излета један пут годишње у другом полугодишту у временском периоду од 9 до 12 часова
Инструмент: Извештај, фотографије
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.2. Организовање позоришних представа
Активности Носиоци активности Време реализације
Прављење плана реализовања позоришних представа Чланови тима ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Остваривање сарадње са позориштима града Београда
Критеријум успеха:Одржавање позоришних представа у школи два пута годишње
Инструмент: Извештај, фотографије
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.3. Организовање културних, спортских и сличних манифестација и облика дружења са ученицима других школа на општини Вождовац и територији града Београда
Активности Носиоци активности Време реализације
Прављење плана учешћа на разним манифестацијама са ученицима других школа на општини Вождовац Чланови тима ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Остваривање сарадња са школама са општине Вождовац
Организовање посете ученика редовне школе са општине Вождовац
Учешће на манифестацијама града Београда (Витезово пролеће, спортски дани деце са церебралном парализом на Ади, пролећни маскембал у „Змају“...) Чланови тима ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, наставно особље
Критеријум успеха: Учешће ученика наше школе најмање два пут годишње у манифестацијама које организују школе на општини Вождовац и једном годишње на манифестацијама града Београда
Инструмент: Извештај, фотографије
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.4. Организовање културних, спортских и сличних манифестација и облика дружења са ученицима других специјалних школа у Београду
Активности Носиоци активности Време реализације
Прављење плана учешћа на разним манифестацијама са ученицима других специјалних школа на општини Вождовац Чланови тима ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Остваривање сарадња са специјалним школама
Организовање посета ученицима специјалних школа у Београду
Организовање посете ученика осмог разреда Средњој занатској школи ради професионалне оријентације
Критеријум успеха: Учешће ученика наше најмање три пут годишње школе на манифестацијама које организују друге специјалне школе у Београду
Инструмент: Извештај, фотографије
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.5. Унапређење рада школских секција и увођење нових
Активности Носиоци активности Време реализације
Ревидирање садржаја и плана секција од стране руководилаца секција Руководиоци секција Школска 2015/2016. година
Увођење еколошке секције са ревидираним садржајем за све ученике уместо ликовне секције УМР Чланови тима ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, руководиоци секција
Критеријум успеха: Уведена еколошка секција се ревидираним садржајем, ревидирани садржаји постојећ секција
Инструмент: Програм секција
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Почетак и крај школске године
Задатак 1.6. Унапређење рада едукативно-креативних радионица
Активности Носиоци активности Време реализације
Одређивање план реализовања едукативно-креативних радионица (време трајања и место реализовања) Чланови тима ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, реализатори едукативно-креативних радионица Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Организовање радионица једном током полугодишта на којима ће учествовати родитељи
Критеријум успеха: Постојање детаљног годишњег плана реализовања едукативно-кретивних радионица, као и учешће родитеља једном у току полугодишта
Инструмент: Програм радионица, извештаји радионица
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваког полугодишта
Задатак 1.7. Коришћење фискултурне сале
Активности Носиоци активности Време реализације
Успостављање сарадње са болницом за церебралну парализу и развојну неурологију око повременог коришћења фискултурне сале Чланови тима ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, директор Школска 2015/2016. година
Прављење плана коришћења Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Критеријум успеха: Ученици користе фискултурну салу једном месечно у трајањеу од 45 мин
Инструмент: Извештаји
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваког полугодишта

Област РЕСУРСИ

Област РЕСУРСИ представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка усавршавању кадра, оплемењивању простора и опреме, учествовање располагању у финансијским средствима, итд.

У свакој школи, а у погледу људских ресурса неопходно је стручно усавршавање кадра, као и учествовање школу у пројектима различитих институција које се баве унапређењем наставе. У погледу материјално-техничких ресурса неопходно је да школа поседује учионице које су адекватно опремљене и пролагођење способностима и потребама ученика. Осим тога, јако битно за функционисање сваке школе јесте и учествовање на конскурсима за додељивање финансијских и техничких средстава, као и упућеност у расположиве ресурсе у локалној средини који могу да повећају квалитет рада школе.

На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области РЕСУРСИ. Дати су у табели која следи.


Приоритетна област РЕСУРСИ
Руководилац Мехо Шутковић
Чланови Мина Богдановић, Дарка Љешњак, Јелена Тирнанић
Циљ 1:
Створити безбедан простор, функционалну опрему и хигијенске услове за рад
Задатак 1.1. Уређење учионица
Активности Носиоци активности Време реализације
Кречење учионица Директор, чланови тима РЕСУРСИ До краја школске 2016/2017. године кречење половине учионица, а до краја 2019/2020. остатак учионица
Поправка постојећих клупа и столица
Прављење пријекта нових модела школских клупа и столица које су прилагођење моторним способностима ученика Чланови тима РЕСУРСИ Школска 2015/2016. година
Критеријум успеха: Учионице које су окречене, клупе и столови поправљени, постојање пројекта нових модела клупа и столица
Инструмент:Фотографије учионица
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Сваке школске године и на крају периода предвиђеног за реализацију активности
Задатак 1.2. Опремање учионица
Активности Носиоци активности Време реализације
Договор око учионица у којима ће бити уведен интернета Чланови тима РЕСУРСИ Школска 2015/2016. година
Договор око опреме коју је потребно набавити Прво полугодиште школске 2015/2016. година
Набавка потребне опреме Директор и чланови тима РЕСУРСИ Школска 2016/2017. и 2017/2018. година
Критеријум успеха: Постојање интернета у свакој учионици, свака учионица опремљена потребном опремом
Инструмент: Извештаји о набавци
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године и крај периода предвиђеног за реализацију активности
Циљ 2:
Стручно усавршавање запослених
Задатак 2.1. Стручно усавршавање запослених ван устанве
Активности Носиоци активности Време реализације
Анализа потреба стручног усавршавања запослених Чланови тима РЕСУРСИ Прво полугодиште школске 2015/2016. година
Прављење плана стручног усавршавања запослених Друго полугодиште школске 2015/2016. година
Критеријум успеха: Повећање броја сати стручног усавршавања ван установе сваког запосленог члана
Инструмент: Сертификати стручног усавршавања
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 2.2. Стручно усавршавање запослених у установи
Активности Носиоци активности Време реализације
Утврђивање критеријума за израду Правилника стручног усавршавања у оквиру установе Чланови тима РЕСУРСИ Прво полугодиште школске 2015/2016. година
Израда Правилника стручног усавршавања у оквиру установе Друго полугодиште школске 2015/2016. година
Критеријум успеха: Израђен правилник стручног усавршавања
Инструмент: Правилник
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај школске 2015/2016. година
Циљ 3:
Писање пројеката
Задатак 3.1. Учешће и конкурисање школе у пројектима који могу донети додатна средства
Активности Носиоци активности Време реализације
Анализа конкурса и аплицирање за пројекте који се могу реализовати у школи Чланови тима РЕСУРСИ, директор Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Сарадња са донаторима који могу обезбедити додатна материјална и/или нематеријална средстава
Обезбеђивање додатних средстава
Критеријум успеха: Школа учествује на конкурсима и обезбеђена су додатна материјална и/или нематеријална средства
Инструмент: Извештај
Носиоци вредновања: Директор
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 3.2. Пројекат сензорна соба
Активности Носиоци активности Време реализације
Аплицирање за пројекат којим би школа обезбедила покретну сензорну собу Чланови тима РЕСУРСИ Школска 2015/2016. година
Обезбеђење новчаних средстава и куповина потребних елемената покретне сензорне собе
Обезбеђење новчаних средстава и куповина потребних елемената покретне сензорне собе Школска 2016/2017. година
Стручно усавршавање особа које ће радити у покретној сензорној соби
Критеријум успеха: Постојање покретне сензорне собе
Инструмент: Извештај о набавци елемената сензорне собе, сертификати стручног усавршавања
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај школске 2015/2016. и 2016/2017. године

Област РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

Област РУКОВОВЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА јесте област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка професионалној компетенцији, умећу и способностима руководиоца, ефикасности руковођења, тимски рад, школски менаџмент, планирање и остваривање школског развојног плана, извештавање о квалитету рада, обезбеђивању квалитета.

Самим тим, за успешан развој школе неопходан је усаглашен и координисан рад стручних органа, тимова и служби у школи, као и постизање вишег ниво одговорности и радне дисциплине.

На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА. Дати су у табели која следи.


Приоритетна област РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Руководилац Драган Вујановић
Чланови Гордана Ђурић Рајковић, Методије Ширковски
Циљ 1:
Успостављање активног функционисања органа, тимова и служби у школи
Задатак 1.1. Контрола рада стручних органа, тимова и служби у школи
Активности Носиоци активности Време реализације

Формирање тимова за преглед педагошке документације:

 • Тим за прегледање дневника
 • Тим за прегледање матичних књига
 • Тим за прегледање записника Одељенских веће, записника Стручних већа и записника секција
 • Тим за преглед извештаја свих тимова у школи
Директор,Тим РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Почетак сваке школске године у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године
Осим контроле дневника, спровести контролу записника одељенских већа, записника стручних већа, матичних књига, записнике секција, записнике свих тимова у школи Крај сваке године у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године
Подношење извештаја директору о извршеној контроли рада стручних органа, тимова и служби у школи
Критеријум успеха: Извршена контрола педагошке документације, а извештаје о спроведеној контроли рада стручних органа, тимова и служби у школи поднети су директору
Инструмент: Извештаји о извршеној контроли
Носиоци вредновања: Директор, школски одбор
Време евалуације: Крај школске године
Задатак 1.2. Формирање новог Тима за упис првака
Активности Носиоци активности Време реализације
Формирање новог Тима за упис првака Тим РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Почетак сваке школске године у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године
Дефинисање и доношење плана активности Тима за упис првака
Дефинисање задатака сваког члана Тима за упис првака
Критеријум успеха: Формиран је нови Тим за упис првака, са јасно дефинисаним задацима сваког члана тима и планом реализације како би се повећао број ђака који уписују нашу школу
Инструмент: Извештаји Тима за упис првака
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај сваког полугодишта
Задатак 1.3. Повећање одговорности и радне дисциплине
Активности Носиоци активности Време реализације
Презентовање Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи Секретар школе, Тим РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Почетак сваке школске године у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године
Презентовање свих Правилника у школи, као и насталих измена и допуна у законима који регулишу васпитно-обазовни процес и рад запослених
Критеријум успеха: Сви запослени су упознати са одредбама дефинисаним Правилницима у школи
Инструмент: Записник састанка
Носиоци вредновања: Директор
Време евалуације: Крај првог полугодишта сваке школске године
Задатак 1.4.Расподела задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље
Активности Носиоци активности Време реализације
Расподела слободних активности у складу са афинитетима наставника Тим РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Почетак сваке школске године године у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године
Расподела активности у односу на број ученика у oдељењу и у односу на постојање комбинованог одељења
Расподела активности вођењем рачуна да руководиоци тимови не буду оптерећени руковођењем одељенских већа
Критеријум успеха: Задужења у оквиру 40-часовне радне недеље су равномерно распоређена
Инструмент: Распоред задужења
Носиоци вредновања: Директор, развојни тим
Време евалуације: Крај првог полугодишта сваке школске године

Област НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Област НАСТАВА И УЧЕЊЕ представља област у којој се дефинишу активности и циљеви усмерени ка планирању и припремању наставе и других облика образовно-васпитног рада, реализацији наставе, ка активностима ученика, начину учења, оцењивања, праћења, извештавања.

У свакој школи наставник мора да постоји годишњи и оперативни план рада за сваки разред, сачињен у складу са прописаним планом и програмом, уз присуство  тематске и временске коралације међу предметима. Наставници морају да се припремају за час водећи рачуна о избору метода, облика и средстава за рад, засновано на уважавању различитости сваког ученика у погледу њихових знања, могућности и способности.

Оцењивање постигнућа ученика се мора обавља редовно и сагласно прописаном Правилнику о оцењивању ученика, уз поштовање   процедура извештавања родитеља о успеху, дисциплини и понашању ученика.

На основу извештаја достављеног од стране Тима за самовредновање, дефинисани су циљеви и задаци које је потребно остварити у оквиру области НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Дати су у табели која следи.


Приоритетна област НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Руководилац Мирјана Бабић
Чланови Предраг Томић, Мирјана Ћулум, Марјана Михаљевић
Циљ 1:
Повећање квалитета наставе
Задатак 1.1. Коришћење постојеће асистивне технологије
Активности Носиоци активности Време реализације
Обука свих запослених наставника и стручних сарадника за рад на интерактивној табли Чланови тима НАСТАВА И УЧЕЊЕ Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Реализивање часова помоћу интерактивне табле Сви запослени
Примена мултимедијалних садржаја приликом реализовања часова
Критеријум успеха: 80% наставника је обучено за рад на интерактивној табли и примену мултимедијалних садржаја приликом реализације часова
Инструмент: Припреме за часове
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај полугодишта сваке школске године
Задатак 1.2.Креирање едукативног материјала
Активности Носиоци активности Време реализације
Задужење особе која ће едукативни материјал стављати на сајт школе Чланови тима НАСТАВА И УЧЕЊЕ Школска 2015/2016. – 2019/2020. година
Задуживање сваке одељенске заједнице која ће израђивати по један садржај на годишњем нивоу Руководиоци одељенских заједница
Контрола израђеног едукативног материјала Руководилац тима НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Критеријум успеха: Свака одељенска заједница израђује по један едукативни садржај који ће бити постављен на сајт школе
Инструмент: Извештај Одељенских већа
Носиоци вредновања: Руководиоци тима настава и учење, Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.3.Летопис школе
Активности Носиоци активности Време реализације
Задуживање члана тима који ће писати летопис школе Руководилац тима НАСТАВА И УЧЕЊЕ Почетак сваке школске године године у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године
Писање и постављање летописа на школски сајт
Критеријум успеха: Постављен летопис школе на школском сајту
Инструмент: Извештај тима
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај провог полугодишта сваке школске године
Задатак 1.3.Набавка образовних софтвера и едукативних компјутерских игара
Активности Носиоци активности Време реализације
Задуживање члана тима који ће се бавити претрагом постојећих образовних софтвера и едукативних компјутерских игара Руководилац тима НАСТАВА И УЧЕЊЕ Почетак школске 2015/2016. године
Утврђивање потребе запослених за одређеним електронским материјалима
Набавка образовних софтвера и едукативних компјутерских игара Сваке школске године године у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године
Обука запослених за коришћење образовних софтвера и едукативних компјутерских игара
Критеријум успеха: 80% наставника у свом раду употребљава образовне софтвере и едукативне компјутерске игре
Инструмент: Извештај тима
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године
Задатак 1.5.Реализовање угледних и огледних часова
Активности Носиоци активности Време реализације
Прављење плана реализовања угледних и огледних часова Руководилац тима НАСТАВА И УЧЕЊЕ Сваке школске године године у периоду од школске 2015/2016. до 2019/2020. године
Реализовање угледних часова од стране наставника ментора за студенте ФАСПЕР-а и осталих високошколских установа
Реализовање огледних часова према утврђеном плану уз примену савремених наставних средстава
Критеријум успеха: Све наставници ментори реализују угледне часове. Сви наставници реализују огледне часове применом савремених наставних средстава, уз увођење иновација
Инструмент: Припреме за реализовање угледних и огледних часова
Носиоци вредновања: Развојни тим
Време евалуације: Крај сваке школске године

НАПОМЕНА:

По мишљењу Тима који је радио овај петогодишњи Школски развојни план, детаљан акциони план за сваку школску годину биће урађен у току августа месеца, непосредно пред сваку нову школску годину, а након евалуације претходне.

Литература

Израда Развојног плана школе заснована је на следећим законима, подзаконским актима и документима школе:


ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

ЛЕТОПИС

Историја наше школе

Када је наша школа почела са радом, као и остали детаљи наше историје

Ко је био Миодраг Матић?

Упознајмо Миодрага Матића...

Развојни план

Развојни план наше школе од 2015/2016. до 2019/2020. године

Организација рада

Организација рада школе у току текуће школске године


© ОШ"Миодраг Матић"